Random Quiz #4

Question:

Which of the following characteristics differentiate a rainbow table attack from a brute force attack? (Choose two.)

  • A. Rainbow table attacks greatly reduce compute cycles at attack time.
  • B. Rainbow tables must include precomputed hashes.
  • C. Rainbow table attacks do not require access to hashed passwords.
  • D. Rainbow table attacks must be performed on the network.
  • E. Rainbow table attacks bypass maximum failed login restrictions.
Possible answer: BE

References:

Understanding Rainbow Table Attack – GeeksforGeeks

“…Unlike brute force attack, which works by calculating the hash function of every string present with them, calculating their hash value and then compare it with the one in the computer, at every step. A rainbow table attack eliminates this need by already computing hashes of the large set of available strings…”

 

Lưu ý: Các quiz ở đây chỉ nhằm mục đích “giải trí”. Một số thông tin có thể có giá trị tham khảo làm rõ các khái niệm bảo mật liên quan cũng như hỗ trợ bạn trong quá trình “cày level” với các chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, bạn đừng “mù quáng” tin hoàn toàn vào Possible answer mà nên sử dụng nó như một nguồn để kiểm tra đối chiếu. Nếu bạn thấy các nội dung câu hỏi/đáp án/thông tin tham khảo của quiz không rõ hoặc sai toét, cứ mạnh dạn comment để khai sáng cho đồng đội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *